معمولا پیشنهاد می شود که این سایز بین ۳۲۰ تا ۵۱۲۰ برای رعایت واکنش گرا بودن باشد.