اگرچه در نظر گرفتن دستگاه های جدید در بازار مهم است اما هنوز هم بهترین عرض همان ۹۶۰ پیکسل است.