راه های زیادی وجود دارد که مانند فروش ابزار و فایل و خدمات می تواند باعث درآمد زایی شود، همچنین بازاریابی نیز می تواند یکی از اصول اولیه کسب درآمد از طریق وب سایت باشد. دنیای تجارت الکترونیک بسیار گسترده است پس از هر راهی می توان به جهت افزایش درآمد استفاده کرد.