برای اینکار می توانید از تغییر سایز یا ابزار های آنلاین فشرده سازی استفاده نمایید.