در اصل، طراحی وب به بخش زیبایی شناسی وب سایت اشاره دارد و در ظاهر قابل مشاهده است اما توسعه دهندگان در سمت های سرور و پشت ظاهر سایت فعالیت دارند و در واقع یک وب سایت کارآمد ایجاد خواهند کرد. وسعه دهندگان وب از HTML، CSS، Javascript، PHP و سایر زبان های برنامه نویسی استفاده می کنند.