بله گوگل می تواند متن تعبیه شده را در تصاویر بخواند و این کار را بسیار خوب انجام می دهد. این کار بر اساس تکنولوژی تشخیص نوری یا OCR انجام خواهد شد. گاها حتی متن جایزیگن یک تصویر می تواند کمک زیادی به این خوانایی کند.