اگر از ابزار های درستی استفاده کنید این کاهش حجم و فشرده سازی با کاهش کیفیت مشهودی همراه نخواهد بود.